AMG logo

כיצד להגיע מוכן לבדיקת נאותות של משקיע

אחד השלבים החשובים ביותר בגיוס השקעה הוא לעבור בהצלחה בדיקת נאותות. במהלך בדיקת הנאותות, המשקיע "בוחן" את המיזם שלך. הבדיקה כוללת בחינה של כל ההיבטים של המיזם – מטכנולוגיה ועד לנתונים פיננסיים עבור דרך מסמכים משפטיים. על מנת לעבור בהצלחה את בדיקת הנאותות, חשוב להיות מוכנים ומאורגנים מבעוד מועד. במאמר זה, נבחן מהי בדיקת הנאותות וכיצד ניתן להתכונן אליה.

חלק נכבד מבדיקת הנאותות משמעו העברה מסודרת של כל המסמכים הנוגעים למיזם (בקשות פטנט, תוכניות עסקיות, הסכם מייסדים, הסכמי סודיות, הסכמי עמלת מוצא וכיו"ב) לעיון המשקיע והיועצים שלו (רואי חשבון, עורכי דין וכיו"ב). על מנת להתכונן לבדיקת נאותות כדאי להתחיל באיסוף וארגון כל המסמכים בשלב מוקדם (מומלץ – מהמסמך הראשון). מומלץ לשמור את כל המסמכים בתיקיות מסודרות, כאשר כל מסמך מקבל שם שמעיד על מועד החתימה שלו ועל התוכן שלו. 

מבנה בסיסי לתיקיות יכלול את התיקיות הבאות:

מסמכים פיננסיים – הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה, דוחות כספיים לא מבוקרים ורישומי מס (מס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ).

מסמכי תאגיד – תקנון התאגדות, מרשם בעלי מניות, מרשם דירקטורים, פרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון וישיבות בעלי מניות ועוד.

הסכמים – הסכם מייסדים, הסכמי סודיות, הסכמי עבודה, הסכמי ייעוץ, הסכם שכירות ועוד.

קניין רוחני – מסמכים המעידים על נכסים בלתי מוחשיים כמו פטנטים, בקשות פטנט, שמות מתחם (domain names), סימני מסחר וכיו"ב.

תהליך בדיקת הנאותות לא יהיה מרתיע אם ההכנה אליו בוצעה לאורך זמן.  על ידי שליטה במסמכים והכנה לשאלות יהפוך התהליך מתהליך מאיים לתהליך בו היזמת מראה שליטה בחומרים ומשאירה רושם טוב על המשקיעים הפוטנציאליים. 

בהצלחה!